Jakie są różnice między akcjami zwykłymi a uprzywilejowanymi?

Jakie są różnice między akcjami zwykłymi a uprzywilejowanymi?

Wprowadzenie

Akcje są kluczowym elementem rynku kapitałowego, umożliwiającym przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału od inwestorów. Akcje dzielą się na zwykłe i uprzywilejowane, a każda z tych kategorii ma swoje specyficzne cechy, prawa i obowiązki. Zrozumienie różnic między nimi jest kluczowe dla inwestorów podejmujących decyzje inwestycyjne.

Akcje zwykłe

Akcje zwykłe (ang. common stock) są najpowszechniej emitowanym rodzajem akcji. Ich posiadacze mają prawo do głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz udziału w zyskach firmy w formie dywidend, jeśli takie zostaną ogłoszone.

Kluczowe cechy akcji zwykłych

 1. Prawo głosu:

  • Akcjonariusze zwykli mają prawo głosować na walnych zgromadzeniach.
  • Liczba głosów zazwyczaj jest proporcjonalna do liczby posiadanych akcji.
 2. Dywidendy:

  • Dywidendy nie są gwarantowane i zależą od decyzji zarządu oraz wyników finansowych spółki.
  • Dywidendy z akcji zwykłych są wypłacane po dywidendach z akcji uprzywilejowanych.
 3. Udział w zyskach i stratach:

  • Posiadacze akcji zwykłych mają prawo do udziału w zyskach firmy po spełnieniu wszystkich zobowiązań finansowych.
  • W przypadku likwidacji firmy akcjonariusze zwykli otrzymują zwrot z inwestycji po spłacie długów i roszczeń akcjonariuszy uprzywilejowanych.
 4. Zmienne ryzyko i zwroty:

  • Akcje zwykłe cechują się wyższym ryzykiem w porównaniu do obligacji i akcji uprzywilejowanych.
  • Mogą oferować wyższy potencjał zwrotu ze względu na wzrost wartości rynkowej i dywidendy.

Akcje uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane (ang. preferred stock) oferują pewne przywileje w porównaniu do akcji zwykłych, szczególnie w kwestii dywidend i likwidacji spółki. Zazwyczaj nie dają prawa głosu na walnych zgromadzeniach, ale są bardziej stabilnym źródłem dochodu.

Kluczowe cechy akcji uprzywilejowanych

 1. Pierwszeństwo w wypłacie dywidend:

  • Akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo przed akcjami zwykłymi w wypłacie dywidend.
  • Dywidendy z akcji uprzywilejowanych są zazwyczaj stałe i określone z góry.
 2. Pierwszeństwo w likwidacji:

  • W przypadku likwidacji firmy, akcjonariusze uprzywilejowani mają pierwszeństwo przed akcjonariuszami zwykłymi w otrzymaniu zwrotu z inwestycji.
  • Po spłacie długów firmy, akcjonariusze uprzywilejowani są wypłacani przed akcjonariuszami zwykłymi.
 3. Brak prawa głosu:

  • Zazwyczaj akcjonariusze uprzywilejowani nie mają prawa głosu na walnych zgromadzeniach, choć mogą istnieć wyjątki w określonych sytuacjach.
 4. Mniejsze ryzyko, stabilne dochody:

  • Akcje uprzywilejowane są mniej ryzykowne niż akcje zwykłe, co wynika z gwarantowanych dywidend i pierwszeństwa w likwidacji.
  • Oferują bardziej stabilny i przewidywalny dochód z inwestycji.

Porównanie akcji zwykłych i uprzywilejowanych

Cecha Akcje zwykłe Akcje uprzywilejowane
Prawo głosu Tak Zazwyczaj nie
Dywidendy Zmienne, niegwarantowane Stałe, gwarantowane
Pierwszeństwo w wypłacie dywidend Nie Tak
Pierwszeństwo w likwidacji Nie Tak
Ryzyko Wyższe Niższe
Potencjał wzrostu Wyższy Niższy

Przykłady w praktyce

 1. Akcje zwykłe Apple Inc.:

  • Inwestorzy mają prawo głosu i mogą uczestniczyć w walnych zgromadzeniach.
  • Dywidendy są wypłacane w zależności od wyników finansowych i decyzji zarządu.
 2. Akcje uprzywilejowane Ford Motor Company:

  • Posiadacze otrzymują stałe dywidendy bez prawa głosu.
  • Mają pierwszeństwo w wypłatach dywidend i zwrotu kapitału w przypadku likwidacji.

Znaczenie wyboru między akcjami zwykłymi a uprzywilejowanymi

Decyzja o inwestycji w akcje zwykłe lub uprzywilejowane zależy od preferencji inwestora dotyczących ryzyka, dochodu i kontroli nad spółką. Inwestorzy poszukujący wyższego potencjału wzrostu i możliwości wpływania na decyzje spółki mogą preferować akcje zwykłe. Ci, którzy cenią stabilność dochodów i niższe ryzyko, mogą wybierać akcje uprzywilejowane.

Podsumowanie

Akcje zwykłe i uprzywilejowane różnią się pod względem praw i przywilejów oferowanych inwestorom. Akcje zwykłe dają prawo głosu i potencjalnie wyższe zyski, ale są bardziej ryzykowne. Akcje uprzywilejowane oferują stabilne dywidendy i mniejsze ryzyko, ale zazwyczaj bez prawa głosu. Wybór między nimi powinien zależeć od indywidualnych celów i tolerancji ryzyka inwestora.