Co to jest rentowność obligacji i jak się ją oblicza?

Co to jest rentowność obligacji i jak się ją oblicza?

Definicja rentowności obligacji

Rentowność obligacji to miara dochodu, jaki inwestor otrzymuje z obligacji w relacji do jej ceny. Rentowność jest kluczowym wskaźnikiem oceny atrakcyjności obligacji i uwzględnia zarówno płatności kuponowe, jak i wszelkie zyski lub straty kapitałowe związane z zakupem i sprzedażą obligacji.

Rodzaje rentowności obligacji

 1. Rentowność bieżąca:

  • Definicja: Stosunek rocznego kuponu do aktualnej ceny rynkowej obligacji.
  • Wzór: Rentowność  bieżąca=Kupon roczny/Cena rynkowa obligacji.
 2. Rentowność do wykupu (YTM – Yield to Maturity):

  • Definicja: Całkowita stopa zwrotu, jaką inwestor otrzyma, jeśli obligacja zostanie utrzymana do terminu wykupu, uwzględniając wszystkie kupony i różnicę między ceną zakupu a wartością nominalną.
  • Wzór: Obliczenie YTM wymaga iteracyjnego rozwiązywania równania, które uwzględnia wartość bieżącą wszystkich przyszłych płatności.
 3. Rentowność do najbliższego wykupu (YTC – Yield to Call):

  • Definicja: Rentowność obliczona w przypadku, gdy obligacja może zostać wykupiona wcześniej przez emitenta.
  • Wzór: Podobny do YTM, ale uwzględnia datę i cenę wykupu przedterminowego.
 4. Rentowność brutto:

  • Definicja: Rentowność przed opodatkowaniem dochodów z obligacji.
  • Wzór: Uwzględnia wszystkie płatności kuponowe i różnicę cenową bez potrącania podatków.
 5. Rentowność netto:

  • Definicja: Rentowność po uwzględnieniu podatków od dochodów z obligacji.
  • Wzór: Rentowność brutto pomniejszona o należne podatki.

Jak oblicza się rentowność obligacji?

Rentowność bieżąca:

 • Przykład: Jeśli obligacja ma kupon roczny wynoszący 50 USD, a jej cena rynkowa to 1,000 USD: Rentowność bieżąca=50/1,000=0.05 lub 5%

Rentowność do wykupu (YTM):

 • YTM wymaga rozwiązania równania, które równoważy sumę bieżącej wartości przyszłych płatności z aktualną ceną obligacji: Cena obligacji=∑𝑡=1𝑛Kupon/(1+𝑌𝑇𝑀)𝑡+Wartość  nominalna/(1+𝑌𝑇𝑀)𝑛

Rentowność do najbliższego wykupu (YTC):

 • Podobnie jak YTM, ale zakłada wcześniejsze wykupienie obligacji przez emitenta.

Czynniki wpływające na rentowność obligacji

 1. Stopy procentowe:

  • Wzrost stóp procentowych prowadzi do spadku cen obligacji i wzrostu ich rentowności.
  • Spadek stóp procentowych prowadzi do wzrostu cen obligacji i spadku ich rentowności.
 2. Ryzyko kredytowe:

  • Wyższe ryzyko kredytowe emitenta prowadzi do wyższej rentowności, aby zrekompensować inwestorom większe ryzyko.
 3. Inflacja:

  • Wzrost inflacji zmniejsza realną wartość płatności kuponowych i wartości nominalnej, co wpływa na rentowność obligacji.
 4. Podaż i popyt:

  • Zmiany w popycie i podaży obligacji na rynku wpływają na ich ceny i rentowność.

Znaczenie rentowności obligacji dla inwestorów

 1. Ocena dochodowości: Rentowność pozwala inwestorom ocenić, ile zarobią na inwestycji w obligację.
 2. Porównanie inwestycji: Umożliwia porównanie różnych obligacji oraz innych instrumentów finansowych.
 3. Analiza ryzyka: Rentowność obligacji uwzględnia ryzyko kredytowe i rynkowe, pomagając w ocenie bezpieczeństwa inwestycji.

Przykłady praktyczne

Przykład 1:

 • Obligacja o wartości nominalnej 1,000 USD, kuponie 6% i cenie rynkowej 950 USD: Rentowność bieżąca=60/950=6.32%

Przykład 2:

 • Obligacja o wartości nominalnej 1,000 USD, kuponie 5%, terminie wykupu za 10 lat i cenie rynkowej 900 USD:
 • Rozwiązanie równania YTM daje rentowność około 6.29%.

Wpływ zmian stóp procentowych

Zmiany stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na ceny obligacji. Wzrost stóp procentowych prowadzi do spadku cen obligacji, co zwiększa ich rentowność. Spadek stóp procentowych powoduje wzrost cen obligacji, co zmniejsza ich rentowność.

Podsumowanie – co to jest rentowność obligacji i jak ją liczyć?

Rentowność obligacji jest kluczowym wskaźnikiem oceny opłacalności inwestycji. Uwzględnia zarówno płatności kuponowe, jak i zmiany cen rynkowych obligacji. Istnieje kilka rodzajów rentowności, z których każda dostarcza inwestorom innego rodzaju informacji. Obliczanie rentowności, szczególnie YTM, wymaga zaawansowanych metod matematycznych, ale dostarcza wartościowych danych niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.